IFC NORMER & RIKTLINJER

 

IFS NORMER OCH RIKTLINJER

 

11 coach kompetenserna är:

Etik och professionalitet

Förtroende och närhet

Aktivt lyssnande

Direkt kommunikation

Utforma handlingar

Framsteg och ansvarstagande

Coachingöverenskommelse

Coachingnärvaro

Kraftfulla frågor

Skapa medvetenhet

Planera och sätta mål

 

ICF:s Coachingfilosofi

International Coach Federation förespråkar en form av coaching som låter kunden vara expert på hans/hennes liv och arbete och anser att varje kund är kreativ, har resurser och är hel som människa. Utifrån denna grundsyn är det coachens ansvar att:

- Upptäcka, klargöra och ställa sig bakom det kunden vill uppnå

- Uppmuntra kunden till självupptäckt

- Framkalla kundgenererade lösningar och strategier

- Hålla kunden ansvarig och redovisningsskyldig

 

ICF:s Definition av coaching

Professionell coaching är en pågående professionell relation som hjälper människor att generera extraordinära resultat i sina liv, karriärer, företag och organisationer. Via coachingprocessen fördjupar kunden sitt lärande, förbättrar sin prestation och ökar sin livskvalitet.

Under varje möte är det kunden som väljer samtalsämnet, medan coachen lyssnar och bidrar med observationer och frågor. Detta interagerande skapar klarhet och får kunden att gå till handling. Coaching påskyndar kundens framsteg genom att tillföra ett tydligare fokus och medvetenhet om valmöjligheter. Coaching koncentrerar sig på var kunden befinner sig och vad han/hon är villig att göra för att ta sig dit han/hon vill vara i framtiden. ICF:s medlemscoacher och ICF:s certifierade coacher anser att resultat är en fråga om kundens avsikter, val och handlingar, vilka stöttas av coachens ansträngningar och tillämpning av coachingprocessen.

 

Coaching enligt ICF:s normer och riktlinjer

För att erbjuda dig en professionell coachingsession coachar jag enligt ICF:s normer och riktlinjer. ICF står för International Coaching Federation och är en förening som sammanställt normer och riktlinjer för att få till en standard kring hur coacher ska förhålla sig professionellt till dig som klient. Bland annat vill jag att du ska veta att jag följer konfidentialitets och Integritetskravet väldigt noga vilket innebär att jag inte lämnar ut information om dig eller om det som framkommer under våra samtal till en annan part, såvida jag inte har ditt medgivande eller att lagen kräver det. Detta krav finns för att du som klient ska kunna utveckla en förtroendefull och trygg relation till mig som coach.