Att mäta är det enda sättet att upptäcka radon. Om man utsätts för höga nivåer av radon under en längre tid ökar risken för att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat att radon orsakar ungefär 500 fall av lungcancer per år i Sverige. Det är därför viktigt att genomföra regelbundna mätningar av radonhalten och vidta åtgärder vid behov.

För att göra en radonmätning, börja med att beställa radondosor för långtidsmätning, eftersom detta är det säkraste sättet att mäta radon och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. När dosorna anländer, följ anvisningarna för att placera dem i ditt hem. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte. Om mätresultatet är godkänt har du ett kvitto på en hälsosam boendemiljö. Det enda sättet att säkerställa en radonfri och hälsosam boendemiljö är att genomföra en radonmätning.

Radon gränsvärden: Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och lokaler för allmänna ändamål är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Radon är en radioaktiv gas som, om man utsätts för höga halter under en längre tid, ökar risken för lungcancer. Enligt Strålskyddsmyndigheten får cirka 500 personer varje år i Sverige lungcancer av radon, varav 90 procent är rökare. Nästan 400 000 bostäder i Sverige har höga halter av radon i inomhusluften för närvarande. Mätning är det enda sättet att upptäcka radon.

Markradon är den främsta orsaken till radon i inomhusluften, men radon kan också komma från byggmaterial och från kranvatten. En vanlig källa till radon är byggmaterialet blåbetong, som producerades och användes mellan 1929 och 1975. Detta material innehåller radium, vilket kan omvandlas till radon när det bryts ned. Kommunalt hushållsvatten innehåller sällan höga halter av radon eftersom vattnet renas, men bergborrade brunnar kan ge vatten med högre radonhalter. Om det avdunstar inomhus kan det orsaka högre radonhalter i bostaden.